ContLink : โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับธุรกิจขนส่ง

Module : งานขนส่ง

  • บันทึก / แก้ไข / ยกเลิก / ค้นหา รายการจองรถ
  • แยกความเร่งด่วนของงานขนส่ง ด้วยสีต่างๆกัน
  • ค้นหา / แสดง งานที่ต้องทำแต่ละวัน, ของลูกค้าแต่ละราย
  • ทำ ใบสั่งงาน (Job) และ พิมพ์ออกทาง พริ้นเตอร์
  • รายงานการขนส่ง (แยกตาม พขร., เบอร์รถ, ลูกค้า, สถานที่รับ, สถานที่ส่ง)
  • Save ข้อมูลเป็นไฟล์ EXCEL เพื่อทำรายงานเพิ่มเอง