ContLink : โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับธุรกิจขนส่ง

Module : ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล

  • จัดทำ INVOICE โดย Link ข้อมูลกับ Customer's Order, เบอร์ตู้, สถานที่ส่ง, วันที่ส่ง
  • รายงาน ตู้ที่ยังไม่จัดทำ invoice
  • รายงาน อินวอยซ์ที่ถึงกำหนดรับเงิน
  • รายงาน กำไรขาดทุน ต่อ job
  • รายงาน สมุดรายวันขาย