ContLink : โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับธุรกิจขนส่ง

Module : ระบบต้นทุน และ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

  • บันทึกค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ตามงวดที่กำหนดเองได้
  • ค้นหา Job หรือ ใบสั่งงาน ที่ยังไม่กลับมาเคลียร์
  • รายงาน ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (เบี้ยเลี้ยง, ผ่านท่า, ทางด่วน, ฯลฯ)
  • Save ข้อมูลเป็นไฟล์ EXCEL เพื่อทำรายงานเพิ่มเอง